top of page

Privacy Statement

Weijenberg Mediation hanteert vanwege de Privacywetgeving de Privacyverklaring Weijenberg Mediation:

Weijenberg Mediation is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


1. Contactgegevens

Website: www.weijenbergmediation.nl

E-mail: info@weijenbergmediation.nl

Praktijkadres: Eekwal 20

Telefoonnummer: 06-4018 7455

 

Nancy Weijenberg is de Functionaris Gegevensbescherming van Weijenberg Mediation. Zij is te bereiken via: info@weijenbergmediation.nl.

 


2. Persoonsgegevens die worden verwerkt

Weijenberg Mediation verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken rondom de ondersteuning van kinderen en ouders in een scheidingssituatie:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • BSN

 


3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Weijenberg Mediation verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gezondheid

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar 
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via e-mail, dan verwijderen wij deze informatie.

 • Burgerservicenummer (BSN)

 


4. Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Weijenberg Mediation verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om te verwerken in een overeenkomst, van opdracht, een ouderschapsplan, document met afspraken, dossiervormig en verslaglegging.

 • Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Het afhandelen van verzoeken

 • Het afhandelen van betalingen

 • Te informeren over (wijzigingen van) diensten

 • Voor onze administratie en om te voldoen aan wet- en regelgeving

 

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Weijenberg Mediation neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Weijenberg Mediation) tussen zit. Weijenberg Mediation gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

 • Outlook, email-verwerking, met als doel de communicatie te laten verlopen tussen cliënt en hun wettelijke vertegenwoordiging alsmede betrokken hulpverlening waarover een ieder is geïnformeerd. Cliënten ontvangen middels dit systeem e-mails en emailadressen zijn opgeslagen in Gmail.

 • Urenregistratie app administratiesysteem/boekhoudsysteem, met als doel de facturatie te verwerken. Cliënten/klanten ontvangen middels dit systeem de facturen. 

 • Factuurgegevens zijn opgeslagen in Microsoft Words, cliënten/ klanten ontvangen middels dit systeem de facturen en deze worden beheerd door Weijenberg Mediation.

 

6. Bewaartermijn

Weijenberg Mediation bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
- Voor- en achternaam        minimaal 2 en maximaal 15 jaar

- Geslacht                              minimaal 2 en maximaal 15 jaar

- Geboortedatum                  minimaal 2 en maximaal 15 jaar

- Geboorteplaats                  minimaal 2 en maximaal 15 jaar

- Adresgegevens                  minimaal 2 en maximaal 15 jaar

- Telefoonnummer                minimaal 2 en maximaal 15 jaar

- E-mailadres                        minimaal 2 en maximaal 15 jaar

- Dossieropbouw                  minimaal 2 en maximaal 15 jaar

 

De reden van deze bewaartermijn is dat een dossier of bestelgegevens opnieuw geopend kunnen worden binnen de gestelde 2 tot 15 jaar.

 

 

7. Verkoop gegevens

Weijenberg Mediation deelt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Weijenberg Mediation blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrek Weijenberg Mediation persoonsgegevens aan derden met nadrukkelijke toestemming.

 

 • Professionals en zorgverleners, doel: overleg mogelijk maken over cliënt

 • Professionals en zorgverleners, doel: mogelijkheid voor verwijzing

 • Huisarts, doel: volledigheid dossier huisarts

 • School, doel: overleg mogelijk maken over cliënt

 • Boekhouder, doel: verwerking facturatie en boekhouding

 


8. Cookies
Weijenberg Mediation gebruikt enkel technische of functionele cookies of vergelijkbare technieken.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op de eigen computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn ten behoeve van de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website geoptimaliseerd worden. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

 

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Weijenberg Mediation en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: www.weijenbergmediation.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze een kopie van uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Weijenberg Mediation wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


10. Beveiliging persoonsgegevens

Weijenberg Mediation neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: www.weijenbergmediation.nl 

bottom of page